Правни услуги

Наказателни дела: Ефективна правна защита при престъпления и нарушения.

 • Осигуряваме ефектина правна защита на обвиняеми и подсъдими при досъдебната и съдебната фаза на наказателните производства. Като имаме богат опит в защитата при престпъления свързани с алкохол, наркотици, трафик на хора и имигранти, транспортни престъпления, кражби , грабежи , документи престъпления и убийства. Изграждаме стретегия на защита и се борим за постигане на оптимален резултат.Водим дела от частен наказателен характер за обида, клевета, лека телесна повреда и др.
  Защитаваме интересите на пострадалите от престъпления ,като предлагаме комплексно представителство в досъдебната и съдебната фаза, предявяване на искове за имуществени и неимуществени вреди и обезпечаване на имущество.
  Кантората има и богат опит с международни наказателни прозводства като, трансфер на осъдени лице, екстрадиция, европейска заповед за задържане и дела пряко засягащи правата на човека и основните свободи.


Защита на пострадали по ПТП:
Правна подкрепа за пострадалите в пътнотранспортни инциденти.

 • Този тип дела се отличава с детайлна специфика свързана с познания в автомобилната техника, наказателно-правната доктрина и за успешното приключване е необходимо да се знае във всеки момент точния размер на обезщетенията, които се отсъждат. Този размер не е константна величина и постоянно се променя съобразно икономическите условия. Специфичната материя и тясната специализация, ни прави водещи в региона и страната.


Административни дела:
Помощ при спорове с административни органи и институции.

 • Голяма част от административните актове издавани от държавните служители подлежат на последващ административен и съдебен контрол. От опит може да кажем, че не винаги решенията им са законосъобразни. Кантората предлага защита срещу наказателни постановления издадени от КАТ, ДАИ, Минтница, НОИ, НАП и др. държавни институции. Клиентите ни следва да знаят, че сроковете за подаване на жалба срещу незаконосъобразен административен акт са прекратителни /преклузивни/ и пропускането им води до погасяване на правото да подадат жалба. В тази връзка не трябва да се забравя, че административните актове се оспорват в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато е налице мълчалив отказ – срокът е едномесечен от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.Ангажирането на адвокат, който да ви изготви жалбата и да ви представлява в образуваното съдебно производство ще гарантира в оптимална степен възможността за отмяна на оспореното постановление. В случай на успешно приключване на съдебното производство с отмяна на наказателното постановление или електронния фиш, съда ще възложи в тежест на ответната страна / административния орган /, да ви заплати направените по делото разноски за платено адвокатско възнаграждение.

 

Защита на пострадали при трудови злополуки: Правна подкрепа при трудови инциденти и компенсации.

 • Адвокатската кантора предлага комплексна помощ при трудови злополуки. Своевременната консултация с професионалист и представителство повишават значително шансовене за реализиране и получаване на законовоопределено обезщетение. Спецификата на този тип дела изисква познанания в широка база поднормативни актове свързана с всяка отделна професия или дейност. Необходимо е бързото информиране на държавни институции / НОИ, Инспекция по труда, МВР и др/, който задължително извършват самостоятелна проверка.

Защита срещу държавни и общински органи: Правна помощ при конфликти с държавни институции.

 • Държавата и общините упражняват властта в полза на обществото и човека. Нерядко обаче тази власт се упражнява неправилно като със своите действия или бездействия могат да се причинят и вреди. Държавата и общините не действат пряко, а чрез представители, като това могат да бъдат различни органи и отделни длъжностни лица – служители в тяхната структура. Именно за техните вредоносни действия, бездействия и издадени актове, отговарят държавните органи и общини, в състава на които те работят, а отговорността им спрямо увредените лица се реализира по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) чрез подаването на съответния иск до съда.

 

Граждански дела: Защита и представителство в спорове свързани с гражданското право.

 • Разводът е силно емоционален момент и без странична подкрепа и защита на правата при вземате на решения е възможно да се допуснат непоправими грешки. Затова сме тук да ви гарантираме правата и постигнем справедливо решение. В тази връзка предлагаме услуги свързани с изготвяне на споразумение за развод или процесуално представителство в дела пред съда. При необходимост може да окажем и психологическа помощ.
  Често в днешно време се случва и актове на домашно насилие. Кантората предлага незабавна подкрепа и гарантирано издаване на заповед за незабавна защита, както и последващо представителсво пред районен съд по Закона за домашното насилие.
  При извършване на сделки с недвижими имоти предлагаме цялостна проверка на имота, логистична подкрепа при снабдяване с всички необходимо документи изготвяне на натариален акт и съдействие пред нотариус по избор.

Дела срещу застрахователни дружества: Правна защита при спорове с застрахователни компании.

 • Ако имате спор със застрахователна компания, ние ще Ви предоставим необходимата помощ и защита. Ще се борим за Вашите права и интереси срещу застрахователни дружества. Ние ще Ви представим със силни аргументи и ще работим упорито, за да гарантираме, че получавате справедливото обезщетение, което Ви се полага.

Обжалване на наказателни постановления: Помощ при обжалване на наказания и постановления.

 • Наказателните постановления могат да имат сериозни последици за Вашето бъдеще. Ако имате основания да обжалвате, ние ще Ви помогнем да подготвите силна апелация и ще Ви представим пред съдебната инстанция. Запознати сме със законовите процедури и стратегии за обжалване и ще се борим за Вашите интереси.
bg_BGBulgarian
Този сайт използва бисквитки (cookies)! Натискайки бутона „Разбрах“ или продължавайки да браузвате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки, общите условия и декларацията за поверителност на сайта.